Algemene voorwaarden

Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan:

-de ondernemer: de ondernemer Caresse Schoenen handelend onder de naam "Little Fashion". 

-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

 

 

Verkoper: Little fashion

 

little fashion behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling te allen tijde te kunnen wijzigen. Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het online assortiment en op elke aankoop die de koper online plaatst bij little fashion . 

Door het gebruik van de website van little fashion en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere bepalingen, voorwaarden en prijzen.

 

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 

 

little fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. little fashion draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

 

little fashion is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

 

Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

De verkoper heeft het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doet stijgen.

 

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld.In België zijn de verzendingskosten € 6  bij een aankoop van meer dan 60 € is de verzending gratis, in Nederland en Luxemburg betaalt u € 10 per bestelling, in andere landen van de Europese Unie betaalt u € 15 per bestelling.

 

De koper

 

De koper heeft bij een online aankoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper.

 

Aanbod

 

Elk aanbod geldt enkel voor kopers die woonachtig zijn in de benelux. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via info@littlefashion.be of tel . 0032 (50) 36 06 44

little fashion is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten.

 

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 

little fashion is gerechtigd om zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Totstandkoming overeenkomsten

 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

 

De koper en little fashion komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van little fashion gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

Online aankopen

 

De koper heeft de mogelijkheid om de producten uit het assortiment online aan te kopen.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper zijn bestelling heeft ingevoerd door op ‘koop nu’ te klikken. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van little fashion voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De producten worden thuis bij de koper geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsplaats.

 

Betaling

 

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen volgende manieren van betaling:

 

De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een kredietkaart of een bankkaart. De koper is verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn hier steeds van toepassing. little fashion  is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

 

little fashion kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

 

In geval van niet tijdige betaling is little fashion bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Bij niet of niet tijdige betaling is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

 

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die little fashion, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

Geschillen

 

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

 

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Het Europees platvorm.

 

Hierbij de link van het adres van het Europees platform voor de beslechting van geschillen omtrent overeenkomsten die online worden gesloten tussen een consument en een onderneming, gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende overeenkomsten. Dit platform is operationeel sinds 15.02.2016. Ziehier de link naar de URL van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.

 

Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform.

 

Levering en leveringstijd

 

De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost.

 

De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

 

litle fashion neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn.

 

De verzendkosten voor de levering van producten zijn € 6 in Belgie een aankoop van meer dan 60 €is dit gratis, bedragen € 10 per bestelling in Nederland en Luxemburg en bedragen € 15 per bestelling in andere Europese landen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de verkoper liggen.

 

Gebreken en klachtentermijn

 

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering, aan Schoenhandel little fashion schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden.

 

Recht van verzaking

 

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd bij de retourzending.

 

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

 

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat little fashion de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

 

Lees meer

 

Retouradres

 

Little Fashion

Dorpsstraat 111

8340 Sijsele-Damme

 

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.

 

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de koper. 

 

Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen ongedragen en onbeschadigd. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Ook het factuur en het retourformulier moeten steeds worden toegevoegd.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 

gedragen schoenen of lederwaren

schoenen met (licht) beschadigde zolen

schoenen zonder oorspronkelijke verpakking

schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken

schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd

lederwaren die gebruikt werden

lederwaren met een verbroken zegel

lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

kledij met make up vlekken 

kledij zonder accessoires

 

Little Fashion is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

Garantie

 

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

 

Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantenservice via info@littlefashion.be of telefonisch via 0032(50)360644 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan little fashion.

 

De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 

gedragen schoenen of lederwaren

schoenen met (licht) beschadigde zolen

schoenen zonder oorspronkelijke verpakking

schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken

schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd

lederwaren die gebruikt werden

lederwaren met een verbroken zegel

lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

kledij met make up vlekken 

kledij zonder accessoires

 

Elk gebrek dient binnen de 14 dagen vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

Privacy

 

little fashion behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper verbonden zijn.

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van little fashion

 

Klantenservice

 

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer 0032,(50)360644 via e-mail op info@littlefashion.be of per post op het volgende adres: Little Fashion Dorpsstraat 111 8340 Sijsele-Damme

 

Wijziging voorwaarden

 

little fashion kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

 

Bewijs

 

De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

De exclusieve eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van little fashion te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te brugge bevoegd.

 

Producten, inhoud en specificaties

 

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.

 

Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

 

Merkenrecht

 

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

 

Diverse bepalingen

 

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan little fashion op vermeld adres of naar het e-mail adres  info@little fashion.be

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

Eigenaar webshop Little Fashion

 

Caresse Schoenen

Dorpsstraat 111

8340 Sijsele-damme

info@littlefashion.be

www.littlefashion.be

0032(0)50 36 06 44

BTW-nummer: BE 0789095790

               
BTW BE 0789.095.790 - Website by KMOSites